logo |

Time machine

  ตำแหน่งปัจจุบัน: หน้าแรก>Alpari>AlpariTime machine
  อยู่ในการกำกับดูแล

  Alpari

  คะแนนของ WikiFx6.72/10
  • ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย
   NBRB อยู่ในการกำกับดูแล
  • ชื่อเต็มของบริษัท
   Alpari
  • ชื่อย่อบริษัท
   Alpari
  • Registered country
   รัสเซีย
  • สถานะในการกำกับดูแล
   อยู่ในการกำกับดูแล
  • เบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการ
   44 8449 869559
  • QQ อย่างเป็นทางการ
   --
  • อีเมลฝ่ายบริการลูกค้า
   info@alpari.com
  เลือก URL
  ระยะเวลาการเลือก
  ยืนยัน
  ภาพหน้าจอประวัติเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
  2021 ปี 01 เดือน
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://www.alpari-global.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://www.alpari-global.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://www.aifuruigroup.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2021 ปี 01 เดือน
   https://alpari-asia.com
  • ดูเพิ่มเติม
  2020 ปี 12 เดือน
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://www.alpari-global.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://www.aifuruigroup.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://www.alpari-global.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://alpari-asia.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://www.cn-alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 12 เดือน
   https://alpari.com
  • ดูเพิ่มเติม
  2020 ปี 11 เดือน
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://www.alpari-global.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://www.aifuruigroup.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://alpari-asia.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://www.cn-alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://www.alpari-global.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 11 เดือน
   https://www.alpari.org
  • ดูเพิ่มเติม
  2020 ปี 10 เดือน
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://alpari-asia.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://www.cn-alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://www.alpari-global.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://www.alpari.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://www.alpari-zh.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://alpari.com
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://www.alpari-global.org
  • เวลาจับภาพหน้าจอ
   2020 ปี 10 เดือน
   https://www.alpari.org
  • ดูเพิ่มเติม
  • ไม่พบภาพการจับหน้าจอที่มีความหมาย
  ดูเวลาทั้งหมด
  National Bank of the Republic of Belarus

  National Bank of the Republic of Belarus (เบลารุส NBRB)

  The National Bank of the Republic of Belarus ธนาคารแห่งสาธารณรัฐเบลารุส (NBRB) เป็นธนาคารกลางของเบลารุส มีการตั้งอยู่ที่เมืองหลวง Minsk ธนาคารมีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2465 ภายใต้ชื่อของ“ธนาคารสาธารณรัฐเบลารุส" แต่ไม่นานหลังจากนั้นได้มีการตกอยู่ภายใต้การดูแลของ ธนาคารแห่งสหภาพโซเวียต ในปี 2502 ธนาคารมีการการปรับโครงสร้างองค์กรหลังจากนั้นในปี 2530 ธนาคารปรากฏในรูปแบบปัจจุบัน และในปี 2533 หลังจากผ่านกฎระเบียบของธนาคารในการประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต กิจกรรมของธนาคารได้รับการควบคุมในรหัสธนาคารที่ประกาศใช้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2543 มาตรา 25 ของรหัสธนาคารแสดงให้เห็นว่าหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของ NBRB คือการทำให้ระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และปลอดภัยและกำหนด ขั้นตอนสำหรับการจ่ายเงินสดและการไม่ชำระเงินสดในสาธารณรัฐเบลารุส

  • สถานะปัจจุบัน:

   อยู่ในการกำกับดูแล
  • ประเภทใบอนุญาต:

   ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย
  • ประเทศ/เขตที่กำกับดูแล

   เบลารุส
  • หมายเลขใบรับรองการกำกับดูแล:

   УНП192637625
  • โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   Alpari Evrasia Limited Liability Company

   วันที่มีผล :

   2016-06-23
  • อีเมลของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   info@alpari.by

   ประเภทใบอนุญาต:

   ไม่มีการแบ่งปัน
  • เว็บไซต์ของบริษัทที่ถือใบอนุญาต :

   https://www.alpari.by/

   วันครบกำหนด :

   --
  • ที่อยู่ของโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต :

   220004, Minsk, Pobediteley Ave. 7а, office 39

   หมายเลขโทรศัพท์ของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   375173880508
  • หลักฐานเอกสารของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   艾福瑞 ตรวจดูดูใบอนุญาตและไฟล์ Alpari 白俄罗斯牌照信息--20190218更新 ตรวจดูดูใบอนุญาตและไฟล์
  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX

  เพื่อให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

  เพื่อให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • ได้ รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ามากมาย
  • ได้รับอนุญาตให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด
  • เรียนรู้ถึงความเสี่ยงที่ซ่อนเร้น